ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 217 din 29 octombrie 2015

privind emiterea unui acord

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, cu modificările și completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 15.609/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 19.419 și nr. 20.633/2015 ale Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.15.609/2015 al Direcţiei de Management-Serviciul Patrimoniu şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, adresa nr. 1857/2015 a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț nr.151/2015, Hotărârea nr.18/2015 a Consiliului de Administraţie al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. „c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se emite acordul privind instalarea, cu titlu gratuit, pe o perioadă de 2 ani, de către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, a unui echipament de monitorizare a nivelului de câmp eletromagnetic pe acoperișul Pavilionului Oncologie din incinta Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, bun proprietate publică a Județului Neamț, sub condiția obținerii tuturor avizelor și autorizațiilor prevăzute de legislația specifică în vigoare.

Art.2: Serviciul patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț și conducerea Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț vor urmări respectarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU