ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

                         CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                            

HOTĂRÂRE

Nr. 218 din 19 decembrie 2013

privind aprobarea unor documentaţii tehnico-economice

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 16.279/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliulu Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 16.279/2013 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din timpul ședinței plenului;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:Se aprobă documentaţia tehnico-economică  aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean ”Supraetajare corp clădire Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ”, în valoare totală estimată de 622.363 lei (inclusiv T.V.A.) din care construcţii-montaj în sumă de 487.791 lei (inclusiv T.V.A.), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Se aprobă documentaţia tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean ”Modernizarea şi monitorizarea locală şi de la distanţă a funcţionării sistemului de producere şi distribuire a energiei termice, solare şi A.C.M. – Complexul Ion Creangă, Piatra Neamţ, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ ”, în valoare totală estimată de 544.140 lei (inclusiv T.V.A.) din care construcţii-montaj în sumă de 493.670 lei (inclusiv T.V.A.), conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

     Contrasemnează:

                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                             Daniela SOROCEANU