ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                       

HOTĂRÂRE

Nr. 218  din 12 decembrie 2014

privind aprobarea unui proiect de interes judeţean şi a cheltuielilor legate de acesta

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

           Examinând expunerea de motive nr. 17421/2014 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 74874/2014 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

         Vãzând raportul de specialitate comun nr. 17421/2014 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană şi al Direcţiei generale buget-finanţe, prevederile Ghidului solicitantului din cadrul Apelului „SINERGII PENTRU VIITOR- copii în situaţii de risc” – RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale”, capitolul „Continuitatea proiectului”, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile şi amendamentele din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

          În temeiul prevederilor art. 91, alin.(5), lit.”a”, pct.2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

     

HOTÃRÃŞTE:

         Art.1: Se aprobã proiectul de interes judeţean „Centrul zonal de mobilizare a resurselor locale pentru servicii integrate destinate copilului în dificultate”, cu o valoare totală în cuantum de 1.211.155 lei şi o contribuţie proprie a Judeţului Neamţ în cuantum de 0 lei.

        Art.2: Se aprobã asigurarea costurilor privind sustenabilitatea proiectului pe o durată de 5 ani după finalizarea acestuia.

        Art.3: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, Direcţia generală de dezvoltare judeţeană şi Direcţia generală buget-finanţe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

        Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotãrâri autoritãţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE,

Constantin IACOBAN

 

 Contrasemnează:

    SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                                                    Daniela SOROCEANU