ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 218 din  29 octombrie 2015

privind aprobarea unui protocol de colaborare

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.18.532/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 42.542/2015 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;

Văzând raportul de specialitate nr. 18.532/2015 al Direcției juridice și relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (6) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă protocolul de colaborare ce urmează a fi încheiat între Consiliul Județean Neamț, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț și Instituția Prefectului -Județul Neamț, prin Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Neamț, protocol care are ca scop informarea reciprocă cu privire la existența unei măsuri de protecție specială în cazul minorilor care se află temporar sau definitiv lipsiți de ocrotirea părintească, în vederea liberei circulații a acestora în afara granițelor țării și fără a fi însoțiți de către un reprezentant legal, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, sub condiția obținerii tuturor avizelor necesare.

Art.2: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț și Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Neamț vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 218.PDF