ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

 CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                                              

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.275/2015 privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru mijloacele de transport din parcul auto al Consiliului Judeţean Neamţ şi instituţiilor din subordinea acestuia

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.258/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice;

Examinând expunerea de motive nr. 18.117/2016 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 18.117/2016 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă modificarea poziţiei nr. 1 din anexa nr.1 – Consumul lunar de combustibil pentru autoturismele din dotarea parcului auto al Consiliului Judeţean Neamţ – la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.275/2015 privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru mijloacele de transport din parcul auto al Consiliului Judeţean Neamţ şi instituţiilor din subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul majorării cantităţii de combustibil alocate lunar autoturismului cu numărul de înmatriculare NT 01 CJN de la 300 litri la 500 litri.

(2) Se aprobă modificarea poziţiei nr. 4 din aceeaşi anexă prevăzută la alin.1, în sensul majorării cantităţii de combustibil alocate lunar autoturismului cu numărul de înmatriculare NT 03 CJN de la 250 litri la 300 litri.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe şi Serviciul administrativ vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

      Contrasemnează:

                                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                               Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamţ

Nr.218

Din 30 septembrie 2016