ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                               

HOTĂRÂRE

Nr. 219 din 19 decembrie 2013

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Neamt nr. 204/2013 privind asocierea Judetului Neamt cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

 

Consiliul Județean Neamț;

Examinând expunerea de motive nr. 16.309/2013 a domnului Dan-Vasile Constantin, consilier județean, întocmită în baza solicitării nr. 13.337/2013 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 16.309/2013 al Direcției generale buget-finanțe și al Direcției juridice, relaţii internaţionale, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din timpul ședinței plenului;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: (1) Se aprobă modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 204/2013, în sensul schimbării denumirii manifestării din ”Gala performanţei şi inovaţiei în educaţie” în ”Sărbătoarea Şcolii Nemţene” și al schimbării datei de desfășurare a manifestării, aceasta urmând a avea loc în perioada 18-20 decembrie 2013.

(2) Se aprobă modificarea, în mod corespunzător, a prevederilor art. II ”Obiectul asocierii” din acordul de asociere, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 204/2013.

 Art.2: (1) Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun în vederea încheierii actului adiţional la acordul de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 204/2013.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

     

                                                   

                                                               CONTRASEMNEAZĂ:

                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                        Daniela SOROCEANU