ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

Nr. 219 din 12 decembrie 2014

privind încetarea unor asocieri

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, astfel cum a fost aceasta modificată şi completată cu Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi Acordurile de asociere aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.138/2008, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.203/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 17314/2014 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.17314/2014 al Direcţiei generale buget-finanţe şi al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2015, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 138/2008 privind asocierea Judeţului Neamţ cu Volei Club Municipal Piatra Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.203/2013 privind asocierea Judeţului Neamţ cu Asociaţia Club Sportiv „Ceahlăul 05” Piatra Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea.

(2) În mod corespunzător, cu aceeaşi dată, asocierile încheiate de Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Volei Club Municipal LPS Piatra Neamţ, respectiv cu Asociaţia Club Sportiv „Ceahlăul 05” Piatra Neamţ, precum şi acordurile de asociere aferente acestora, încetează să producă efecte.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri agenţilor economici, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

 

                                                                                   Contrasemnează

                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                      Daniela SOROCEANU