HOTĂRÂRE

Nr. 22 din 22.01.2010

privind numirea comisiilor pentru evaluarea finală a managementului unor instituţii publice de cultură de interes judeţean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

             Având în vedere prevederile art. 16 și 38 ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură , cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 399/2010 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 399/2010 al Biroului Resurse Umane, adresa nr. 69/2010 a Bibliotecii Naţionale a României, adresa nr. 13/2010 a Academiei Române – Filiala Iaşi- Institutul de Arheologie, precum şi rapoartele de avizare ale comisilor de specialitate;

       În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se numeşte comisia pentru evaluarea finală a managementului Bibliotecii Judeţene ”G.T. Kirileanu” Neamţ, în următoarea componenţă:

Preşedinte: – Valerian Percă – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Membri:        – Tabita Chiriţă – şef Serviciu Cercetare, Dezvoltare în cadrul Bibliotecii Naţionale a României;

  Dina Paladi – şef Serviciu Depozit Legal în cadrul Bibliotecii Naţionale a României.

Art. 2: Se numeşte comisia pentru evaluarea finală a managementului Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, în următoarea componenţă:

Preşedinte: – Valerian Percă – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Membri:     – Vasile Chirica – cercetător doctor;

    – Victor Spinei – membru corespondent al Academiei Române.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor și instituțiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

        

 

        Contrasemnează 

SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                                              Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR