HOTĂRÂRE

Nr. 22 din 10.02.2011

privind modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 750/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 750/2011 al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală şi al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(1) lit.”c ” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se aprobă modificarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Neamţ, precum şi abrogarea unor poziţii  din acesta, astfel cum a fost atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun în vederea redactării proiectului de hotărâre de Guvern.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

                                           

Contrasemnează

                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                               Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR