HOTĂRÂRE

Nr. 22 din 24.02.2012

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii asistenţei sociale nr.292/2011, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul- cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului;

Examinând expunerea de motive nr. 1.720/2012 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judetean Neamt, întocmită pe baza solicitării nr.2700/2012 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 1.720/2012 al Biroului resurse umane, Hotărârea nr.20/2012 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 152/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ.

            Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

Contrasemnează:

 SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                      Cristina MITITELU