HOTĂRÂRE
Nr.22 din 20.02.2013
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 2.067/2013 a domnului Gabriel-Lucian Vişan, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 2.067/2013 al Serviciului juridic contencios, relaţii publice şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se revocă domnul Constantin Sandu din calitatea de reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ.
Art.2: Se desemnează domnul Vasile Pruteanu ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ.
Art.3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 104/2012 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate Neamţ.
Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

p.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Emilia ARCAN

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU