ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                  

HOTĂRÂRE

Nr. 22 din 29 ianuarie 2015

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere dispoziţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.613/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza demisiilor depuse de Alin-Lucian-Emanuel Antochi, Gabriel-Cristian Farcaş şi Constantin Iacoban, înregistrate cu nr. 4970/4.04.2014, nr. 16846/2.12.2014 şi respectiv nr. 409/13.01.2015;

Văzând raportul de specialitate nr.613/2015 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr. 1.503/2015, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1) lit. a), alin.(2), lit.d), art.92 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012, privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean cu modificările şi completările ulterioare, în sensul desemnării domnului Bogdan Şendrea, domnului  Costache Lupu şi domnului Ioan Păcală, pentru a reprezenta Consiliul Judeţean Neamţ şi a exercita competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Comerciale NEAMŢ TURISM S.A.

Art.2: Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea contractelor de reprezentare.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum şi agenţilor economici vizaţi şi va dispune măsurile necesare încheierii contractelor de reprezentare.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ:

                                    SECRETARUL JUDEŢULUI

                               Daniela SOROCEANU