ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 22 din 03 februarie 2016

privind aprobarea evenimentelor de turism la care Consiliul Județean Neamț participă sau pe care le organizează în anul 2016

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.896/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 896/2016 al Direcției Proiecte și Programe de Dezvoltare Județeană și al Direcţiei Generale Buget Finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1) lit.„b”, alin.5, lit.„a”, pct.4,5 și 10 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă evenimentele de turism la care Consiliul Județean Neamț participă sau pe care le organizează în anul 2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia Generală Buget Finanţe și Direcția Proiecte și Programe de Dezvoltare Județeană vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 22 .PDF