ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                            

HOTĂRÂRE

Nr.220 din 19 decembrie 2013

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 202/2013 privind aprobarea unei asocieri cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Neamţ

 

   Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

Examinând expunerea de motive nr. 16066/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamț, întocmită în baza adresei nr. 2347/2013 a Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 16066/2013 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din timpul ședinței plenului;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea art. 1 şi a anexei- Acord de asociere la Hotărârea Consiliului Judeţean Neam nr. 202/2013 privind aprobarea unei asocieri cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Neamţ, în sensul modificării datei premierii din ”13 decembrie 2013” în ” 20 decembrie 2013”.

Art.2: (1) Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua de urgenţă măsurile ce se impun pentru încheierea actului adițional la acordul de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

 

                                                              CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                               Daniela SOROCEANU