ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 220 din 29 octombrie 2015

privind validarea unei persoane ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;

Examinând expunerea de motive nr.17.944/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.17.944/2015 al Direcției juridice și relații internaționale,  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Domnul Florin Drăgan se validează ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ, în calitate de reprezentant al comunității.

Art.2: În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 115/2012 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU