ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                       

HOTĂRÂRE

Nr. 221 din 19 decembrie 2013

privind aprobarea Strategiilor judeţene în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi a persoanelor adulte în dificultate, pentru perioada 2014 – 2020, precum şi a planurilor operaţionale pentru implementarea acestor strategii

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 16280/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ nr.28.367/2013;

Văzând raportul de specialitate nr. 16280/2013 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, Hotărârile nr. 33 și 34/2013 ale Colegiului director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din timpul ședinței plenului;

În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(5) lit.a), pct.2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Strategia judeţeană în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului pentru anii 2014-2020, cu Planul operaţional pentru implementarea acesteia, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Strategia judeţeană în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor adulte în dificultate pentru anii 2014-2020, cu Planul operaţional pentru implementarea acesteia, prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

             

 

CONTRASEMNEAZA:                                                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                                              Daniela SOROCEANU

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 221.PDF