ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                                                                                                                               

HOTĂRÂRE

Nr. 221  din 12 decembrie 2014

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii- cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale;

Examinând expunerea de motive nr. 17.332/2014 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.4.699 şi nr.5.569/2014 ale Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni;

Văzând raportul de specialitate comun nr.17.332/2014 al Direcţiei Generale Buget-Finanţe şi al Biroului Resurse Umane, procesul verbal al şedinţei Comitetului Director al Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni desfăşurată în data de 24.10.2014, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(2) lit.”c”şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015,sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 101/2014 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni.

 Art.3: Biroul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

                                                          Contrasemnează:

                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                  Daniela SOROCEANU