ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                                     CONSILIUL  JUDEŢEAN                                     

HOTĂRÂRE

privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;

Examinând expunerea de motive nr. 18.932/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 13.343/2016 a Instituţiei Prefectului-Judeţul Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 18.932/2016 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale şi Direcţiei generale buget-finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: : Se validează componenţa nominală a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ, după cum urmează:

        Vlad Ciurea, subprefectul judeţului Neamţ;

        Paul-Costel Tablan, şeful Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ;

        Adrian Bourceanu, consilier judeţean;

        Vasile Murariu, consilier judeţean;

        Vasile Nica, consilier judeţean;

        Dan-Gabriel Pavăl, consilier judeţean;

        Alexandru Mihai, consilier judeţean;

        Elena-Monica Anton, consilier judeţean;

        Florentina Vasiliu-Moise, reprezentant al comunităţii;

        Constantin Sandu,  reprezentant al comunităţii;

        Mihai Dominte, reprezentant al comunităţii;

        Radu Olariu, şeful Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Neamţ;

        Ioan Niţică, şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava ” Neamţ;

        Eugen Pancu, director executiv al Poliţiei Locale Piatra Neamţ;

        Mihai Osoianu, reprezentantul Corpului Naţional al Poliţiştilor.

Art.2: Pentru activitatea desfăşurată în plen şi pe comisii, membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă în cuantum de 250 lei brut.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

  

                                                                  

                                                                       CONTRASEMNEAZĂ:

                                                   SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                                               Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamţ

Nr.221

Din 30 septembrie 2016