ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                       

HOTĂRÂRE

Nr. 222 din 19 decembrie 2013

privind aprobarea execuţiei bugetare la data de  10 decembrie 2013

 

     Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legiinr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 505/2013pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013;

Examinând expunerea de motive nr. 16.415/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 16.415/2013 al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din timpul ședinței plenului;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.3, lit.”a” si ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1: Se aprobă execuţia bugetului local al Judeţului Neamţ la data de 10.12.2013, conform anexei A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 10.12.2013, conform anexei B care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor si instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

                                                                                       Contrasemnează

                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                       Daniela SOROCEANU

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 222.PDF