ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                                     

HOTĂRÂRE

 

pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.202/2016 privind luarea unor măsuri referitoare la centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte cu dizabilităţi din subordinea Consiliului Judeţean Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.18.901/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 18.901/2016 al Direcţiei de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

        Luând act de dezbaterile si amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.”c”şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

  Art.1: Se rectifică statul de funcţii al Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, anexa nr.1b la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 202/2016 privind luarea unor măsuri referitoare la centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte cu dizabilităţi din subordinea Consiliului Judeţean Neamţ, la coloana ”Grad/Treaptă profesională”, după cum urmează:

a.      la poziţiile 35,36, în loc de ”II” se va citi ”I”;

b.     la poziţia 129, în loc de ”III” se va citi ”II”.

Art.2: Se rectifică statul de funcţii al Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni, anexa 4b) la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.202/2016 privind luarea unor măsuri referitoare la centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte cu dizabilităţi din subordinea Consiliului Judeţean Neamţ, după cum urmează:

 

  în loc de:

30 – 44

 

Instructor de ergoterapie

Debutant

M/PL

15

 

   se va citi:

      

30 – 33

 

Instructor de ergoterapie

 

M

4

34 – 44

 

Instructor de ergoterapie

Debutant

M/PL

11

 

 

  Art.3: Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

  Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

   

Contrasemnează:

                                                                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.222

Din 30 septembrie  2016