ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                      

HOTĂRÂRE

Nr. 223 din 19 decembrie 2013

privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 de aplicare a acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 16.777/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza propunerilor formulate de Comisia paritară;

 Văzând raportul de specialitate nr.16.777/2013 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

     Luând act de dezbaterile și amendamentele formulate în timpul ședinței plenului;

   În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă atribuirea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportul public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:(1) Direcţia generală de dezvoltare judeţeană va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri agenţilor economici, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

                                                                              Contrasemnează

                                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                       Daniela SOROCEANU

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 223.PDF