ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                           

 

HOTĂRÂRE

Nr. 223 din 12 decembrie 2014

privind stabilirea preţului mediu la masa verde obţinută de pe pajişti, valabil pe anul 2015

 

                   Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

Examinând expunerea de motive nr. 17514/2014 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 3450/2014 a Direcţiei pentru Agricultura a Judeţului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 17514/2014 al Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale şi al Direcţiei Generale Buget- Finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se stabileşte preţul mediu pe tona de masă verde, valabil pe anul 2015, la valoarea de 30 lei.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

    Constantin IACOBAN

 

 

      Contrasemnează:

                                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI 

                                                                                    Daniela SOROCEANU