ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

 

privind aprobarea unei asocieri cu Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului în vederea realizării

unei acţiuni de interes public judeţean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.18.896/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.2.327/2016 a Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 18.896/2016 al Direcţiei generale buget finanţe, Direcţiei de management şi al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului, în vederea realizării unei acţiuni de interes judeţean, respectiv un pelerinaj-excursie la mănăstiri pentru persoane cu dizabilităţi, acţiune care se va desfăşura în perioada 20-21 octombrie 2016.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea organizării acţiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 10.000 lei.

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

                       Contrasemnează:

                                                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                        Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamţ

Nr.223

Din 30 septembrie 2016