ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                                   

                                                                       HOTĂRÂRE

Nr. 224 din 19 decembrie 2013

 

privind aprobarea unui parteneriat cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Neamţ, în scopul finanţării unui proiect de interes public judeţean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, coroborate cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;

Examinând expunerea de motive nr. 13367/2013 a domnului Adrian Bourceanu, consilier judeţean, întocmită în baza solicitărilor nr. 66448/2013 şi 162.141/2013 ale Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 13367/2013 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale şi al Direcţiei generale buget finanţe, adresa Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ nr. 66767/2013, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din timpul ședinței plenului;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. 5, lit. ”a”, pct.7, alin. (6) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Neamţ, în vederea finanţării proiectului de interes public judeţean ”Achiziţionare de echipament destinat prevenirii şi combaterii activităţii infracţionale pe raza Judeţului Neamţ”.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea implementării proiectului prevăzut la alin.(1), reprezentând 10% din valoarea totală estimată a proiectului de 208.394 euro.

(3) Se aprobă acordul de parteneriat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de parteneriat.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

Contrasemnează:

          SECRETARUL JUDEŢULUI

                     Daniela SOROCEANU

                                            

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 224.PDF