ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                       

HOTĂRÂRE

Nr. 224 din 12 decembrie 2014

privind aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ în vederea realizării unei acţiuni de interes judeţean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 17560/2014 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ nr. 10789/2014 şi nr. 11918/2014;

Văzând raportul de specialitate comun nr.17560/2014 al Direcţiei generale buget-finanţe şi al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.5, lit.”a”, pct.1, alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1:(1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, în vederea organizării manifestării ”Sărbătoarea Şcolii Nemţene” ce va avea loc în perioada 17-19 decembrie 2014.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 40.000 lei, în vederea realizării obiectivului de interes public de la alin. (1).

(3)Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

 

                                                                                          Contrasemnează:

                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                     Daniela SOROCEANU

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 224.PDF