ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 224 din  29 octombrie 2015

privind aprobarea unei asocieri cu Asociația „AAA Centrul Regional de Educație Estetică” în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.18.974/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr.61 și 62/2015 ale Asociației „AAA Centrul Regional de Educație Estetică”;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 18.974/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (6) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Asociația „AAA Centrul Regional de Educație Estetică”, în vederea finanțării și organizării unei acțiuni de interes public județean, respectiv Concursul Internațional „Aurel Băeșu” și tipărirea albumului de artă românească contemporană „Artiști care au fost, artiști care mai sunt”-catalog final al concursului.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acțiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 5.000 lei.

    (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Asociația „AAA Centrul Regional de Educație Estetică”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 224.PDF