ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

  CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                            

HOTĂRÂRE

Nr. 225 din 19 decembrie 2013

privind aprobarea unei documentaţii tehnico-economice pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 16.650/2013 a domnului Dan-Vasile Constantin, consilier județean;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 16.650/2013 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din timpul ședinței plenului;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:Se aprobă documentaţia tehnico-economică  aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean ”Sistem de Climatizare şi Purificare Aer- Camere Curate Bloc Operator Etaj III- Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ”, în valoare totală estimată de 540.470 lei (inclusiv T.V.A.) din care construcţii-montaj în sumă de 494.590 lei (inclusiv T.V.A.), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 Contrasemnează:

                                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                           Daniela SOROCEANU