ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                  

HOTĂRÂRE

Nr. 225 din 12 decembrie 2014

privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2014

 

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1056/2014 privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea unor cheltuieli ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale, precum şi ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate din bugetele proprii ale judeţelor;

Examinând expunerea de motive nr.17485/2014 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 17845/2014 al Direcţiei Generale Buget-Finanţe, adresa nr. N.B./10399/2014 a Ministerului Sănătăţii, adresele nr. 45674/2014 şi nr. 46711/2014 ale Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Neamţ, precum şi rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1: (1) Se aprobă majorarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale cu suma de 882.000 lei, prin diminuarea altor prevederi bugetare care nu mai sunt necesare până la finele anului 2014.

(2)Se aprobă utilizarea sumei prevăzute la alin.1 pentru asigurarea cheltuielilor de personal pentru unele unităţi de subordonare judeţeană.

Art.2: Se rectifică bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2014, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se rectifică bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2014, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se modifică Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2014, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se modifică numărul de personal permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pe anul 2014, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Se aprobă majorarea bugetului împrumuturilor/creditelor interne pe anul 2014 cu suma de 12.500 mii lei, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: În mod corespunzător, se modifică anexele nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 17/2014 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.8: Direcţia generală buget finanţe, Direcţia generală de dezvoltare judeţeană şi unităţile subordonate vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.9:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

                                                    Constantin IACOBAN

                                                        

                    

 

 

 

 

 

                     Contrasemnează

                                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                         Daniela SOROCEANU

Anexe

  • Anexa 1.xls

  • Anexa 2.xls

  • Anexa 3.xls

  • Anexa 4.xls

  • Anexa 5.xls