ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 225 din  29 octombrie 2015

privind aprobarea participării la un curs de formare şi dezvoltare profesională a domnului Dan Manoliu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ

 

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.19.173/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate comun nr.19.173/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Serviciului Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

            În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă participarea domnului Dan Manoliu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, la cursul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul securității și apărării naționale cu tema „Securitate și bună guvernare”, organizat de Colegiul Național de Apărare, în perioada 2-20 noiembrie 2015.

Art.2: Se aprobă suportarea din bugetul Judeţului Neamţ a cheltuielilor aferente participării domnului Dan Manoliu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ la cursul prevăzut la art.1, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Domnul Dan Manoliu, Serviciul resurse umane, precum şi Direcţia generală buget finanţe din cadrul Consiliului Judeţean Neamţ vor asigura respectarea şi aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU