ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                  

HOTĂRÂRE

Nr. 226 din 19 decembrie 2013

privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2013

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 16.410/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 16.410/2013 al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentele formulate în timpul ședinței plenului;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se rectifică bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2013, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se rectifică bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2013, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se modifică numărul de personal permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază, pe anul 2013, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică, în mod corespunzător, anexele nr. 1, 2 și 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 59/2013 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.5: (1) Direcţia generală buget, finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

                        Contrasemnează

                                                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                     Daniela SOROCEANU

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 226.PDF