ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                               

HOTĂRÂRE

Nr. 226 din 12 decembrie 2014

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului Etic al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra- Neamţ

 

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1209/2006 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor publice;

Examinând expunerea de motive nr. 17.078/2014 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza demisiei înregistrate cu nr. 16.846/2014;

Văzând raportul de specialitate nr. 17.078/2014 al Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ precum şi de rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr. 17627/2014 al Comisiei de validare;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se desemnează domnul Constantin Sandu ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului Etic al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra- Neamţ.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 74/2014 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului Etic al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

 Constantin IACOBAN

 

 

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                           SECRETARUL JUDEŢULUI

                              Daniela SOROCEANU