ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                 

HOTĂRÂRE

Nr.227 din 19 decembrie 2013

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere dispoziţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 15.695/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza Raportului domnului vicepreședinte Dan Manoliu cu privire la situația Societății Comerciale NEAMȚ TURISM S.A.;

Văzând raportul de specialitate nr. 15.695/2013 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr. 16.827/2013;

 Luând act de dezbaterile și amendamentele formulate în timpul ședinței plenului;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. a), alin.(2), lit.d), art.92 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se desemnează domnul Alin-Lucian-Emanuel Antochi, domnul Gabriel-Cristian Farcaș, domnul Constantin Iacoban și domnul Daniel Vasiliu-Moise să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Comerciale NEAMŢ TURISM S.A..

 (2) În mod corespunzător, se modifică și se completează anexa nr. 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.2: (1)Se desemneazădomnul Florin Andronache să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Comerciale DRUPO Neamţ S.A.

 (2)În mod corespunzător, se modifică și se completează anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum şi agenţilor economici vizaţi prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial şi va lua măsurile necesare în vederea încheierii contractelor de reprezentare.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

                                                    CONTRASEMNEAZĂ:

                                      SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                       Daniela SOROCEANU