ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr.227  din  12 decembrie 2014

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 201/2013 privind desemnarea unor persoane

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

Examinând expunerea de motive nr. 17.081/2014 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza demisiei înregistrate cu nr. 16.846/2014;

Văzând raportul de specialitate nr. 17.081/2014 al Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ precum şi de rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr. 17629/2014 al Comisiei de validare;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit. ”d” şi alin. (5) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se modifică art. 7, alin. (3) din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 201/2013 privind desemnarea unor persoane, în sensul înlocuirii domnului Constantin Iacoban cu domnul Constantin Cristian Tapalagă, în calitate de supleant care să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ în cadrul Comisiei paritare constituită în domeniul serviciilor de transport rutier public de persoane, prin curse regulate, pe traseele judeţului Neamţ.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ:

                                                SECRETARUL JUDEŢULUI

                                  Daniela SOROCEANU