ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 227 din 29  octombrie 2015

privind prelungirea numirii temporare a domnului Claudiu Pădure în funcția de conducere de director al Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.53/2015 privind înființarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț;

Examinând expunerea de motive nr. 18.829/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 18.829/2015 al Serviciului resurse umane, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul- verbal nr. 19.315/2015;

               Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (2) lit. „e” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă prelungirea numirii temporare, prin detașare, a domnului Claudiu Pădure în funcția de conducere de director al Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Neamț, pentru perioada 01.12.2015 – 31.12.2015, cu menținerea drepturilor salariale și a atribuțiilor prevăzute în fișa postului.

(2) În mod corespunzător, se prelungește durata contractului de performanță în baza căruia domnul Claudiu Pădure își desfășoară activitatea.

Art.2: Serviciul resurse umane va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU