ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                           

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea planurilor de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017

 

         Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;

Examinând expunerea de motive nr.19.392/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate  nr. 19.392/2016 al Direcţiei de management, adresa nr. 46.419/2016 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

          Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017, pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017, pentru aparatul de specialitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Neamţ, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Serviciul resurse umane din cadrul Consiliului Judeţean Neamţ, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ şi Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Neamţ vor dispune măsurile necesare respectării şi aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, precum şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

                                                                                                                 Contrasemnează:

                                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                            Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamţ

Nr.227

Din 10 octombrie 2016