ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                     

HOTĂRÂRE

Nr. 228  din 12 decembrie 2014

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în componenţa Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 17182/2014 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 15478/2014 a Instituţiei Prefectului –Judeţul Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.17182/2014 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ precum şi de rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr. 17626/2014 al Comisiei de validare;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se desemnează domnul Dan Manoliu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

(2) În mod corespunzător, pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 4/2009 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în componenţa Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat, Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                             SECRETARUL JUDEŢULUI

                                   Daniela SOROCEANU