ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea de principiu a unor parteneriate

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.19.628/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza propunerii transmise cu nr. 14.654/2016 de către Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Est;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 19.628/2016 al Direcţiei proiecte şi programe de dezvoltare judeţeană, al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.„b”, alin. (6), lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă, de principiu, încheierea unui parteneriat între Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Est, în vederea depunerii unui proiect în cadrul Programului ROMÂNIA START UP PLUS care să contribuie la susţinerea înfiinţării şi funcţionării întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, din Judeţul Neamţ şi din Regiunea Nord-Est.

(2) Drepturile şi obligaţiile partenerilor vor fi stabilite prin acordul de parteneriat ce se va încheia înainte de depunerea proiectului pentru finanţare.

Art.2: (1) Se aprobă, de principiu, încheierea unui parteneriat între Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Est, în vederea înfiinţării unui Hub/incubator de afaceri care să încurajeze, faciliteze şi să accelereze dezvoltarea tinerelor talente, a afacerilor noi şi a celor existente, printr-o serie de resurse: un spaţiu fizic, activităţi de mentoring, coaching, training, dezvoltare de parteneriate etc.

(2) Drepturile şi obligaţiile partenerilor vor fi stabilite prin acordul de parteneriat ce se va încheia înainte de depunerea proiectului pentru finanţare.

Art.3: (1) Direcţia proiecte şi programe de dezvoltare judeţeană va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

                           Contrasemnează:

                                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                          Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamţ

Nr.228

Din 10 octombrie 2016