ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 229 din 29 octombrie 2015

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul comisiilor de evaluare și asigurare a calității constituite la nivelul unităților de învățământ special din județul Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.16.830/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 16.830/2015 al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, adresele nr.2086/2015 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”, nr. 1479/2015 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Roman, nr. 554/2015 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tîrgu-Neamț, respectiv nr.3140/2015 a Liceului Tehnologic Special Ștefan cel Mare, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul- verbal nr. 19.317/2015;

   Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.5, lit.„a”, pct. 1 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului  Judeţean Neamţ în cadrul comisiilor de evaluare și asigurare a calității constituite la nivelul unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ, următoarele persoane:

– la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Al. Roşca” Piatra- Neamţ:

o             Emilia Arcan;

– la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman:

o             Dan Manoliu;

– la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tîrgu- Neamţ:

o             Emilia Arcan;

-la Liceul Tehnologic Special Ştefan cel Mare:

o             Dan Manoliu.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU