ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                             

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 209/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.080/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar;

 Examinând expunerea de motive nr. 19.561/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării doamnei Gabriela Banu, consilier judeţean;

Văzând raportul de specialitate nr. 19.561/2016 al Direcţiei de management, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul- verbal nr.19688/2016;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit.„a”, pct.1 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează domnul Pavăl Dan Gabriel ca reprezentant al Consiliul Judeţean Neamţ în cadrul comisiei de concurs organizat pentru ocuparea funcţiei de director al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ, în locul doamnei Gabriela Banu, consilier judeţean.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

                                           

                 Contrasemnează:

                                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                              Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamţ

Nr.229

Din 10 octombrie 2016