HOTĂRÂRE

Nr. 23 din 08.02.2010

privind repartizarea unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe unități administrativteritoriale, pentru anul 2010

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Legii nr.11/2010 a bugetului de stat pe anul 2010 și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

          Examinând expunerea de motive nr. 958/2010 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Neamț nr. 1480/2010;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 958/2010 al Direcţiei generale buget- finanţe, Direcției tehnice și al Direcției administrare drumuri județene, investiții, alimentări cu apă, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

       În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1:  Se aprobă repartizarea pe unități administrativ- teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2010, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  Se aprobă repartizarea pe unități administrativ- teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din impozitul pe venit, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pe anul 2010, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3:  Se aprobă repartizarea pe unități administrativ- teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru drumurile județene și comunale, pe anul 2010, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului Secretariat, iar Direcția generală buget- finanțe va dispune măsurile necesare aducerii acesteia la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

    Contrasemnează

                                                                                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                    Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR