HOTĂRÂRE

Nr. 23 din  10.02. 2011

privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ, pe anul 2011

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Precizărilor nr. 374.178/2010 ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi ale adreselor Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Neamţ nr. 44, 118 şi 393/2011;

Examinând expunerea de motive nr. 746/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 746/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2011, conform anexei nr.1.

            Art.2: Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2011, conform anexei nr.2.

Art.3: Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2011, conform anexei nr.3.

Art.4: Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2011, conform anexei nr. 4.

Art.5: Se aprobă utilizarea excedentului bugetar înregistrat la finele anului 2010, după cum urmează:

         20.621 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;

         500 mii lei pentru acoperirea temporară a golului de casă provenit din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare;

         800 mii lei pentru acoperirea temporară a golului de casă provenit din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunii de dezvoltare.

            Art.6: Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.7: (1) Direcţia generală buget, finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

                    Contrasemnează

                                                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                           Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR