HOTĂRÂRE
Nr. 23 din 20.02.2013
privind modificarea și completarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 2.111/2013 a doamnei Emilia Arcan, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț;
Văzând raportul de specialitate nr. 2.111/2013 al Biroului Resurse Umane, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispozițiilor art. 91 alin.(2) lit.”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 25 martie 2013.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice prevedere contrară.
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat și Editarea Monitorului Oficial.

p.PREŞEDINTE
VICEPREȘEDINTE
Emilia ARCAN

Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU