ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                

HOTĂRÂRE

Nr. 23 din 31 martie 2014

privind emiterea acordului pentru închirierea unui spaţiu construit  din domeniul public al Judeţului Neamţ

 Consiliul Judeţean Neamţ;

   Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului Civil, aprobat prin Legea nr. 287/2009, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 2707 /2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 952/2014 a Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2707/2014 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale, Hotărârea nr. 8/2013 a Consiliului de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (4) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se emite acordul privind închirierea prin licitaţie publică, de către Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman, a unui spaţiu în suprafaţă de 6,87 m.p., proprietatea Judeţului Neamţ, situat în incinta Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman, pentru o perioadă de 3 ani, în vederea amenajării unui chioşc destinat comercializării produselor alimentare, articolelor de igienă personală, ziarelor şi revistelor.

(2) Datele de identificare ale spaţiului de la alin. (1) sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Prezentul acord se emite numai sub condiţia obţinerii de către Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman a tuturor acordurilor şi avizelor prevăzute de actele normative în vigoare în vederea încheierii contractului de închiriere a spaţiului de la alin. (1), în caz contrar considerându-se că acordul nu a fost emis.

Art.2: (1) Pragul minim al chiriei, de începere a licitaţiei, va fi stabilit de către Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman, în baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator atestat ANEVAR.

(2) Din sumele obţinute cu titlu de chirie, o cotă de 30% va fi reţinută de Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman, restul de 70% urmând a fi virată Consiliului Judeţean Neamţ.

         Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

 Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 23.PDF