ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 23 din 29 ianuarie 2015

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 76/2014 privind constituirea unui grup de lucru la nivelul Consiliului Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.1/2013privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 557/2015 a domnului Cristian Tomuleţ, consilier judeţean;

Văzând raportul de specialitate nr. 557/2015 al Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale, raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti, precum şi rezultatul votului secret consemnat în procesul-verbal nr. 1.504/2015;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. ”e” şi ale art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 76/2014 privind constituirea unui grup de lucru la nivelul Consiliului Judeţean Neamţ, în scopul participării la procesul de consultare în vederea elaborării ” Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice  2014-2020”, după cum urmează:

a.       Numărul de consilieri judeţeni membri ai grupului de lucru se majorează de la 5 la 7;

b.      Se desemnează domnul Constantin Iacoban, ca membru al grupului de lucru, în calitatea sa de preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

c.       Se desemnează domnul Cristian Tomuleţ, respectiv domnul Adrian Smarandei, consilieri judeţeni, ca membri ai grupului de lucru.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU