ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 23 din 03 februarie 2016

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 74/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 15 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, modificată şi aprobată prin Legea nr. 673/2002;

Examinând expunerea de motive nr. 1.892/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită urmare renunțării la calitatea de membru al Comisiei pentru industrie, agricultură, servicii publice, comerț și turism;

Văzând raportul de specialitate nr. 1.892/2016 al Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul prevederilor art. 54 coroborate cu cele ale art.98 şi ale art. 97 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică anexa nr.3- Comisia pentru industrie, agricultură, servicii publice, comerț și turism- la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 74/2012, cu modificările și completările ulterioare, în sensul înlocuirii în componenţa acestei comisii a doamnei Emilia Arcan cu domnul Nicolae-Ciprian Enache.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

   

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU