ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 230 din 29 octombrie 2015

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Neamț în cadrul comisiilor pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar constituite la nivelul unităților de învățământ special din județul Neamț

 

Consiliul Județean Neamț;

Având în vedere dispozițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1409/2007 cu privire la aprobarea Strategiei Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ preuniversitar;

Examinând expunerea de motive nr.16.490/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 16.490/2015 al Direcției juridice și relații internaționale, adresele nr.2086/2015 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca”, nr. 1479/2015 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Roman, nr. 554/2015 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tîrgu-Neamț, respectiv nr.3140/2015 a Liceului Tehnologic Special Ștefan cel Mare, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul- verbal nr. 19.318/2015;

       Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispozițiilor art. 91, alin.5, lit.„a”, pct. 1 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează ca reprezentanți ai Consiliului  Județean Neamț în cadrul comisiilor pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar constituite la nivelul unităților de învățământ special din județul Neamț, următoarele persoane:

 

– la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Al. Roşca” Piatra- Neamţ:

o  Emilia Arcan;

– la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman:

o  Dan Manoliu;

– la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tîrgu- Neamţ:

o  Emilia Arcan;

-la Liceul Tehnologic Special Ştefan cel Mare:

o  Dan Manoliu.

 

Art.2: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU