ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                     

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.210/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul comisiilor de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al unităţilor de învăţământ special din Judeţul Neamţ

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.080/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar;

 Examinând expunerea de motive nr. 19.569/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării domnului Valentin-Constantin Stavarache, consilier judeţean;

Văzând raportul de specialitate nr. 19.569/2016 al Direcţiei de management, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul- verbal nr.19689/2016;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit.„a”, pct.1 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică art.3 al Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 210/2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul comisiilor de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al unităţilor de învăţământ special din Judeţul Neamţ, în sensul înlocuirii în cadrul comisiei de concurs organizat pentru ocuparea funcţiei de director al Liceului Tehnologic Special Ştefan cel Mare a domnului Valentin-Constantin Stavarache cu domnul Cosma Florin Mihai, consilier judeţean.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor  şi editarea monitorului oficial al judeţului.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

                                           

 

 

             Contrasemnează:

                                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                         Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.230

Din 10 octombrie 2016