ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 231 din 29 octombrie 2015

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din Județul Neamț

 

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere dispoziţiile Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr.4456/2015 privind aprobarea Cadrului general de organizare și funcționare a structurilor parteneriale consultative pentru învățământul profesional și tehnic;

Examinând expunerea de motive nr. 17.020/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.9747/2015 a Inspectoratului Școlar Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 17.020/2015 al Direcției juridice și relații internaționale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate şi rezultatele votului secret consemnate în procesul- verbal nr. 19.319/2015;

               Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se desemnează domnul Costache Lupu în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din Județul Neamț.

(2) Se desemnează domnul Vasile Murariu în calitate de reprezentant supleant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din Județul Neamț.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU