ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                                   

HOTĂRÂRE

 

privind încetarea de drept a mandatului unui consilier judeţean

 

      Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

   Examinând expunerea de motive nr. 20.989/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza demisiei înaintate de doamna Oana-Gianina Bulai la data de 27.10.2016;

          Văzând referatul constatator nr. 20.989/2016, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

  În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al doamnei Oana-Gianina BULAI.

(2) Se declară vacant locul de consilier judeţean ocupat de persoana de la alin.(1).

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                                                          Contrasemnează:

                                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                        Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamţ

Nr.231

Din 31 octombrie 2016