ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 232 din  11 noiembrie 2015

privind acordarea unei sume din bugetul propriu al Județului Neamț Comunei Timișești pentru implementarea unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015;

Examinând expunerea de motive nr. 19.847/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.4.892/2015 a primarului Comunei Timișești;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 19.847/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă acordarea sumei de 136 mii lei din bugetul Județului Neamț pe anul 2015 Comunei Timișești, județul Neamț, pentru achitarea unor cheltuieli (neeligibile și cofinanțare), după cum urmează:

                      – 60.669 lei pentru implementarea proiectului Reparații capitale și reabilitare la Școala cu clasele I-VIII ( corp A + corp B), sat Timișești;

                      – 75.331 lei pentru implementarea proiectului Reabilitare și utilități la Școala cu clasele I-VIII, sat Dumbrava.

Art.2: (1) Comuna Timișești are obligația de a prezenta documente justificative, în forma și conținutul solicitate de Direcția Generală Buget Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, din care să rezulte modul de cheltuire a sumei alocate potrivit art.1, până la data de 31 decembrie 2015.

(2) În situația neutilizării sumei prevăzute la art.1 conform destinației stabilite, aceasta va fi returnată bugetului Județului Neamț, în termen de 5 zile de la solicitarea scrisă a Consiliului Județean Neamț.

Art.3: Direcţia Generală Buget Finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU